تبلیغات
ماساژور - بررسی تأثیر ماساژ سوئدی بر استئوآرتریت زانو

نویسندگان:
  • الهام فاطمی

  • راهب قربانی

سابقه و هدف: استئوآرتریت (OA) شایعترین بیماری مفصلی در تمام مفاصل می باشد. یک سوم افراد بالای 65 سال مبتلا به OA هستند. از بین روشهای فیزیوتراپی، ماساژ می تواند علایم بیماری را تسکین دهد. اما بررسی مطالعات انجام شده نشان میدهد که این روش به طور معمول برای درمان علایم OA زانو استفاده نمیشود و همچنین مطالعات بسیار کمی درباره ی تأثیر ماساژ بر OA زانو وجود دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر ماساژ سوئدی بر بیماری OA زانو است.

 مواد و روشها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی با کد ثبت IRCT:201008114549 بر روی 46 بیمار مؤنث بالای 35 سال مبتلا به استئوآرتریت زانو انجام گردید. این بیماران به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه کنترل فقط درمان معمولی فیزیوتراپی شامل اولتراسوند، مادون قرمز و تحریک الکتریکی عصب از راه پوست انجام شد و در گروه مداخله، علاوه بر درمان معمولی، از ماساژ سوئدی استفاده گردید. میزان درد و کیفیت زندگی بیمار از طریق مقیاس آنالوگ بینایی و (WOMAC: The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه اندازه گیری و با هم مقایسه گردید.

 یافته ها: میانگین (± انحراف معیار) تغییرات شدت درد در دو گروه دریافت کننده ی درمان استاندارد 1/4±ا2/7 و در گروه دریافت کننده ی درمان استاندارد به همراه ماساژ سوئدی 1/7±ا4/8 بود (P<0/001). همچنین میانگین (± انحراف معیار) تغییرات امتیاز کیفیت زندگی در گروه دریافت کننده ی درمان استاندارد 4/0±ا5/0 و در گروه دریافت کننده ی درمان استاندارد به همراه ماساژ سوئدی3/3±ا9/7 بود (P<0/001).

 بحث و نتیجه گیری: ماساژ سوئدی بر کاهش درد و بهبود کیفیت زندگی مؤثر است. پیشنهاد می شود از این روش همراه با سایر روشهای معمول در برنامه های توانبخشی جهت کاهش علایم بیماری OA استفاده شود.

jaums.jo.research.ac.ir
طبقه بندی: مقالات و تحقیقات، 
ارسال توسط موسسه تحقیقات و پژوهشی ماساژ یانا
آرشیو مطالب
نظر سنجی
شما علاقه مند به گرفتن ماساژ در کجا هستید؟
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

طراحی سایت

قالب وبلاگ