تبلیغات
ماساژور - تأثیر ماساژ درمانی بر شدت درد و سرانجام زایمان زنان نخست زا

درد زایمان شدیدترین دردی است كه اغلب زنان آن را تجربه می كنند و درد زایمان در زنان نخست زا شدید تر و طولانـی تر است و ممكن است منجر به اثرات نامطلـوب روانی، ترس، عدم اعتمـاد به نفس و اضطراب شود. روش های نوین و حمایتی كاهش درد زایمان مانند ماساژ درمانی می تواند زایمان را به یك اتفاق خوشایند و لذت بخش تبدیل نماید......

چكیده

درد زایمان شدیدترین دردی است كه اغلب زنان آن را تجربه می كنند و درد زایمان در زنان نخست زا شدید تر و طولانـی تر است و ممكن است منجر به اثرات نامطلـوب روانی، ترس، عدم اعتمـاد به نفس و اضطراب شود. روش های نوین و حمایتی كاهش درد زایمان مانند ماساژ درمانی می تواند زایمان را به یك اتفاق خوشایند و لذت بخش تبدیل نماید. با توجه به اهمیت موضوع مطالعة حاضر با هدف بررسی تأثیر ماساژ درمانی بر شدت درد زایمان طراحی و به اجرا در آمد.

روش ها: این مطالعه به صورت كارآزمایی بالینی بر روی 60 خانم حامله در حال زایمان بیمارستان های منتخب شهر تهران انجام شد. جامعه پژوهش كلیه زنان باردار كه جهت زایمان به یكی از دو بیمارستان هدایت و مهدیه مراجعه

می نمودند و نمونه ها شامل زنان شكم اول تك قلو و در محدودة سنی 20 تا 34 با دیلاتاسیون 4 سانتی متر و كمتر و سن حاملگی 38 تا 42 هفته بودند كه به طور تصادفی به دو گروه ماساژ درمانی و شاهد تقسیم شدند. شدت درد با استفاده از مقایس سنجش بینایی درد (VAS= Visual analogue scale) و تكمیل پرسشنامه در دیلاتاسیون های 4 و 8 و 10 سانتی متر سرویكس انجام شد و ماساژ درمانی با استفاده از تكنیك افلوراج كه یك نوع ماساژ سوئدی می باشد انجام شد. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و با آزمون های آماری توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی مستقل و مجذور كای) مرتبط با متغیرها تحلیل شد.

نتایج: یافته ها نشان داد كه میانگین شدت درد طی مرحلة اول زایمان در گروه ماساژ با گروه شاهد در ابتدای فاز فعال (009/0P=) و ابتدای فاز انتقالی (014/0P=) و پایان مرحله اول (01/0P=) اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین طول مدت مرحلة اول زایمان در گروه ماساژ با شاهد متفاوت بود.

بحث: با توجه به اثرات تسكینی ماساژ درمانی می توان این روش را به عنوان یك تكنیك نوین و ارزشمند بر كیفیت و روند زایمان دانسته و انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند در معرفی روشی كه قادر به قابل تحمل نمودن و كاهش درد زایمان به روش غیر دارویی است مؤثر واقع گردد و سبب كاهش سزارین های بی مورد و كنترل ترس و اضطراب ناشی از زایمان طبیعی در مادران جوان شود.

واژه های كلیدی: ماساژ درمانی، كاهش درد زایمان، زنان نخست‌زا.

 

 

مقدمه:

درد زایمان دردی است كه از لحاظ شدت و موقعیت بسیار متنوع است و متوسط شدت درد زایمـان در ردیف شدیدتـرین دردهـا در انسـان

مـی باشد این دردهـا در زنان نخست زا از سایر دردهـا نظیر آرتریت، دردهـای سرطانـی و حتی

دردهـای زایمانـی در زنـان چند زا شدیدتــر و

دردناك تـر است (1). همـه جوامـع، زایمـان را

فرآیندی همراه با درد می دانند اما احساس شخصی از درد، رفتارهای انجام گرفته در واكنش به درد و درك فرهنگـی از درد در مرحلـه زایمـان، درفرهنگ ها و جوامع مختلف متفاوت است (2).

تداوم درد و ترس از آن در لیبر بر روی سیستم تنفسی، گردش خون، غدد درون ریز و سایر اعمال بدن مؤثر است به طوری كه این مسئلـه موجب افزایش دیستوشی (زایمان سخت) می شود كه در نتیجه آن زایمان های با وسیله و سزارین افزایش می یابد و حتی باعث می شود آبكار نوزاد كاهش یابد (3). اثرات زیان بار درد شدید زایمانی و ترس از آن بر روی مـادر و جنیـن به ویژه در مـادران مسئله دار و جنین های در معرض خطر انجام بی دردی در زایمان را ایجاب می كند. همچنین طول مدت زایمان از عوامل مؤثر بر نتایج حاملگـی و آسیب های وارده بر مادر و جنین است. به طوری كه با طولانـی شدن بیش از حد زایمان احتمـال عفونت، صدمـات جسمی و عصبـی و مرگ در جنین و نوزاد افزایش یافته و مادر نیز در معرض خـونریزی و عفـونت بعد از زایمان و آشفتگـی روحی حاصل از اضطراب، بیخوابـی و خستگی قرار مـی¬گیرد (4). امـروزه جهت رهایـی از درد زایمان از روش های دارویی و غیر دارویی متعددی استفاده مـی شود و اكثر داروهـای مسكن اثرات جانبی زیان باری برای مادر و جنین دارند (5).

روش های دارویی عبارتند از: تجویز ناركوتیك ها، آرام بخش هـا، بـی دردی استنشاقـی بلـوك پودندال، پاراسرویـكال، بلوك نخاعی و بیحسی اپیدورال (6). از جمله اثرات زیان بار این داروها می توان به یكی از شایـع ترین عوارض پتیدیـن كه در زمان زایمان بیشتر استفاده مـی شود اشاره نمـود و آن دپرسیـون تنفسـی نـوزاد اسـت. بـه خصوص اگر 2 الی 4 ساعت قبل از تولـد نوزاد استفاده شود (7) در خصوص بی حسی اپیدرال نیز عوارضی از جمله بلوك كردن مسیرهای سمپاتیك و كاهش برون ده قلبی مادر و دیستانسیون مثانه و طولانـی شدن مرحله دوم زایمان و جابجایـی كاتتـر مـی توان نام بـرد (8). بـرای تسكـین درد زایمان مـی توان از اكسیـدنیترو (N2O) استفـاده نمود، این دارو باعث طولانی شدن مرحلـه دوم لیبر و تداخل در انقباضـات نمی شود ولی بدون استثنـا تمامی داروهـای بیهوشی از جفـت عبور كـرده و سبب تضعیـف سیستم عصبـی مركزی جنین می شوند (9).

روش مناسب تسكین درد زایمان باید دارای شرایـط زیر باشد: برای مـادر و نوزاد عـوارض كمتـری داشته باشـد، اثرات آن پایـدار باشد، به آسانی قابل تجویز باشد، یك اثر تسكینی مناسب و مطلوب داشته باشد اما نباید با انقباضات رحمی و حركات فیزیكی مادر تداخل نماید (10). روش- های غیر دارویی تسكین درد دارای مزایای زیادی از جمله نداشتن عوارض جانبی بر مادر و جنین عدم تداخل در سیر لیبر و حتی خوشـایند بودن برای مادر و جنین مـی باشد. این روش هـا شامل آرام سـازی عضلانـی، تكنیك هـای تنفسی، طب فشاری، آب درمانی، موسیقی درمانی، لمس درمانی و ماساژ درمانی می باشد (11). صدها سال است كه در برخی فرهنگ هـا از لمس و ماسـاژ به هنگام زایمان استفاده مـی¬شود (12). ماساژ درمانی یك هنر علمی است كه با اعمال تكنیك های دستی و نظام منـد بـر روی بـافت نـرم سطحـی پوسـت، عضلات، تاندون ها لیگامان ها و فاشیا و بكارگیری دست، پا، زانو و ساعد همراه می‌باشد (13). ماساژ 

با مكانیسم آزاد سازی اندورفین ها و كنترل دریچه عصبـی و كاهش ایسكمـی از طریـق افزایـش و تقویت گردش خون موضعی و ایجاد آرامش در عضله اسكلتـی از طریق تحریك سمپاتیك عمل می نماید و باعث آرامسازی عضلانی می شود (14).

چانگ (Chang)2000 در مطالعه خود با انجام ماساژ درد زایمان را در سه فاز تأخیری، فعال و انتقالی مورد ارزیابی قرار داد و مشاهده نمود كه گروه های ماساژ دارای كنش های درد پائین تری در هر سه فاز بودند (15). ماساژ درمانی در طول زایمان منجر به یك حالت آرامش و به دنبال آن تولد و زایمان سریع و راحت و ایجاد یك تجربه دوست داشتنی مـی شود (16). بنابراین استفاده از روش هـای نوین و حمایتـی كاهش درد مانند ماسـاژ درمانی مـی تواند پروسه زایمان را به یك اتفاق خوشایند و لذت بخش تبدیل نماید تا علاوه بر یك حمایت مؤثر عاطفی در طی زایمان شدت درد و ترس از آن كمتر شده و تمایل به سزارین انتخابی كاهش یابد، چرا كه به نظر می رسد امروزه انجام سزارین تنها به دلیل سلامت مادر و جنین نیست و بسیـاری از سزارین ها جهت رهایـی از درد زایمان است (17).

در این راستا پژوهشگر بر آن شد تا پژوهشی با هدف تعیین و مقایسه میانگین شدت درد زایمان قبـل و بعد از مداخلـه در زنان نخست زا بین دو گروه ماساژ درمانـی و شاهد و مقایسه سرانجـام زایمان بعد از مداخله در هر دو گروه انجام دهد. كه سرانجام زایمان در این پژوهش به معنی طول مدت مرحله ی اول و دوم زایمـان و نوع زایمان می باشد.


nm.mui.ac.ir
طبقه بندی: مقالات و تحقیقات، 
ارسال توسط موسسه تحقیقات و پژوهشی ماساژ یانا
آرشیو مطالب
نظر سنجی
شما علاقه مند به گرفتن ماساژ در کجا هستید؟
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

طراحی سایت

قالب وبلاگ